[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 4 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ฝากข้อความ
ชื่อ :
ข้อความ

Close
:) :D :(
:o :p ;)
:| x( :~
(ตัวแสดงอารมณ์)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
e-Learning
พยากรณ์อากาศ
 
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ค23102 เรื่อง ความน่าจะเป็น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

เจ้าของผลงาน : นางสาวกัญญ์ญาณัฐฐ์ กุจะพันธ์
จันทร์ ที่ 5 เดือน มีนาคม พ.ศ.2561
เข้าชม : 283    จำนวนการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 2 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
บทคัดย่อ
ชื่อเรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ ค23102 เรื่อง ความน่าจะเป็น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
ผู้วิจัย        นางสาวกัญญ์ญาณัฐฐ์  กุจะพันธ์
ตำแหน่ง ครู  ชำนาญการพิเศษ
สังกัด        โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี  องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ       
ปีที่พิมพ์     2560     
                     การวิจัยครั้งนี้เป็นการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es)  วิชาคณิตศาสตร์   ค23102 โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ความน่าจะเป็น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัย  ดังนี้  1)  เพื่อศึกษาสภาพบริบท ความต้องการจำเป็นในการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) วิชาคณิตศาสตร์ ค23102  2)  เพื่อสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ความน่าจะเป็น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ที่ใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es)  3)  เพื่อทดลองชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ความน่าจะเป็น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ที่ใช้การจัดการเรียนรู้   แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) และ  4)  เพื่อประเมินการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) วิชาคณิตศาสตร์ ค23102  โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ความน่าจะเป็น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 42 คน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  จำนวน 64 คน  รวม 111 คน  ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย  (Simple random sampling)  ดำเนินการวิจัยโดยแบ่งเป็น 3 ระยะ ดังนี้  ระยะที่ 1  เป็นการศึกษาสภาพบริบทความต้องการจำเป็น  ในการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es)  ระยะที่ 2  เป็นการสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ความน่าจะเป็น  และระยะที่ 3 เป็นการทดลองใช้และประเมินชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ความน่าจะเป็น ที่ใช้การจัดการเรียนรู้  แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es)  
                     ผลการวิจัยพบว่า
                     1.  โดยภาพรวมโรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี  มีความพร้อมของบริบทโรงเรียน    ในการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es)  อยู่ในระดับมาก และความคิดเห็นของนักเรียน   โดยภาพรวม มีความต้องการจำเป็นในการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ของนักเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด
                     2.  การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es)  วิชาคณิตศาสตร์ ค23102 โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ความน่าจะเป็น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่สร้างขึ้น  มีความเหมาะสมตามบริบทและความต้องการจำเป็นของโรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี  โดยผู้เชี่ยวชาญเห็นว่า  แผนการจัดการเรียนรู้ที่นำเอาชุดกิจกรรมการเรียนรู้มาใช้ในการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด นอกจากนี้ ผู้วิจัยได้ทดลองภาคสนาม  โดยการนำชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ความน่าจะเป็น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 โรงเรียนตระกาศ-ประชาสามัคคี  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ  จำนวน 32 คน พบว่า ประสิทธิภาพของกระบวนการของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ความน่าจะเป็น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (E_1) เท่ากับ 78.75 และประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E_2) เท่ากับ  77.08 และ เมื่อดำเนินการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่า คะแนนหลังเรียนของนักเรียนที่เรียน โดยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ความน่าจะเป็น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ชี้ให้เห็นว่าการจัดการเรียนรู้มีความเหมาะสม  สามารถนำไปใช้ได้
                     3.  ผลการทดลองใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  ในการจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ ทั้ง 8 แผนการจัดการเรียนรู้ และ 6 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ พบว่า นักเรียนมีความกระตือรือร้น  มีทัศนคติที่ดีต่อการเรียน มีการปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักเรียนด้วยกัน มีทักษะกระบวนการกลุ่ม  ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้  สามารถปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี  และมีคะแนนการทดสอบย่อยหลังเรียน  ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 100 ในทุกชุดกิจกรรมการเรียนรู้
                     4.  ผลการประเมินการจัดการเรียนรู้  พิจารณาจากผลต่างคะแนนระหว่างผลสัมฤทธิ์   ทางการเรียน  และความพึงพอใจของนักเรียน  ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es)โดยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ความน่าจะเป็น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ พบว่า คะแนนหลังเรียนของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นอกจากนี้ ผลการสืบเสาะหาความรู้ด้วยตนเอง จากการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es)  โดยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ความน่าจะเป็น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ทั้ง 6 กลุ่ม  โดยภาพรวม มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด  เมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่ม พบว่า มีจำนวน 4 กลุ่ม จาก 6 กลุ่ม ที่มีความเหมาะสมในการเรียนรู้ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es)  อยู่ในระดับมากที่สุด โดยกลุ่มที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ  กลุ่มที่ 3 และ กลุ่มที่ 6 ตามลำดับ และเมื่อพิจารณาเป็นรายชุด พบว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 3  นักเรียนสามารถ  สืบเสาะหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่างเหมาะสมที่สุด และนักเรียนมีความพึงพอใจ ต่อการจัดการเรียนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) วิชาคณิตศาสตร์ ค23102  โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ความน่าจะเป็น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุดงานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ โดยใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง วิชาภาษาไทย เรื่อง กาพย์เห่เรือ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 16/มี.ค./2562
      การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWLA ร่วมกับการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ โดยใช้นิทานพื้นบ้านอีสาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 16/มี.ค./2562
      การพัฒนารูปแบบการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) สู่การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ ในโรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง 2/มี.ค./2562
      รายงานการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาระบบ Web Application และ Mobile Application เพื่อการบริการข้อมูลสารสนเทศทะเบียนและประมวลผล โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง 2/มี.ค./2562
      รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความสำคัญภาษาอังกฤษ รายวิชาภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ 27/ส.ค./2561


กำลังแสดงหน้าที่ 1/0 ->
<< 1 >>ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ pitakchai444@gmail.com เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป