[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 4 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ฝากข้อความ
ชื่อ :
ข้อความ

Close
:) :D :(
:o :p ;)
:| x( :~
(ตัวแสดงอารมณ์)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
e-Learning
พยากรณ์อากาศ
 
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่ม วิชาศาสนาและวัฒนธรรม 5 เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

เจ้าของผลงาน : นายอวยชัย อับเซ็น
อังคาร ที่ 27 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
เข้าชม : 267    จำนวนการดาวน์โหลด : 196 ครั้ง
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 1 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
บทคัดย่อ
ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่ม วิชาศาสนาและวัฒนธรรม 5
                 เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ผู้วิจัย นายอวยชัย   อับเซ็น
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โรงเรียน ตระกาศประชาสามัคคี
สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ปีที่พิมพ์ 2560
                  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1)เพื่อพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่ม วิชาศาสนาและวัฒนธรรม 5 เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ให้มีประสิทธิภาพ 80/80 2)เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่มและแผนการจัดการเรียนรู้ วิชาศาสนาและวัฒนธรรม 5 เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 3)เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   ของนักเรียนที่ใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่ม วิชาศาสนาและวัฒนธรรม 5 เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน และ 4)เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่ม วิชาศาสนาและวัฒนธรรม 5 เรื่อง หลักธรรม   ทางพระพุทธศาสนา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
                  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี  จำนวน 32 คน ได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 1)เอกสารประกอบ   การเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่ม วิชาศาสนาและวัฒนธรรม 5 เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 2)แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จำนวน  6  แผน 3)แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ  0.91   และ 4)แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนรู้ด้วยเอกสารประกอบการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่ม วิชาศาสนาและวัฒนธรรม 5 เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 15 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าประสิทธิภาพ E1/E2  ดัชนีประสิทธิผล และการทดสอบค่า t
ผลการวิจัยพบว่า
                  1. เอกสารประกอบการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่ม วิชาศาสนาและวัฒนธรรม 5 เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  มีประสิทธิภาพเท่ากับ  82.97/82.50  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้
                  2. ค่าดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่ม วิชาศาสนาและวัฒนธรรม 5 เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีค่าเท่ากับ  0.5346 แสดงว่านักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น 0.5346 หรือคิดเป็นร้อยละ 53.46 
                  3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยเอกสารประกอบ  การเรียนรู้หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
                  4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่ม วิชาศาสนาและวัฒนธรรม 5 เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  อยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41  


ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ โดยใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง วิชาภาษาไทย เรื่อง กาพย์เห่เรือ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 16/มี.ค./2562
      การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWLA ร่วมกับการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ โดยใช้นิทานพื้นบ้านอีสาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 16/มี.ค./2562
      การพัฒนารูปแบบการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) สู่การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ ในโรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง 2/มี.ค./2562
      รายงานการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาระบบ Web Application และ Mobile Application เพื่อการบริการข้อมูลสารสนเทศทะเบียนและประมวลผล โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง 2/มี.ค./2562
      รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความสำคัญภาษาอังกฤษ รายวิชาภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ 27/ส.ค./2561


กำลังแสดงหน้าที่ 1/0 ->
<< 1 >>ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ pitakchai444@gmail.com เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป